Home

Prijslijst

Let op!

Contact

Aanmelden

Stallingvoorwaarden

Stallingvoorwaarden
 
Hieronder vindt u onze stallingvoorwaarden welke gelden zodra u een overeenkomst met ons aangaat. Deze regels klinken misschien formeel maar zijn uitsluitend bedoeld om een eventuele samenwerking soepel te laten verlopen. Leest u ze aandachtig door en mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag.
 
 
Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Stalling Zonnegroet, hierna te noemen stallinghouder, als verhuurder van stallingruimte optreedt.
 • Huurder is een ieder die enig object stalt.
 • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • Door het aanmeldingsformulier ingevuld toe te sturen aan stallinghouder verklaart huurder kennis te hebben genomen van de stallingvoorwaarden en met de inhoud hiervan akkoord te gaan.
 • De overeenkomst komt tot stand nadat stallinghouder het aanmeldingsformulier heeft ontvangen en huur van stalling heeft bevestigd. De huurder ontvangt hierop een overeenkomst en een exemplaar van de stallingvoorwaarden.
 • De overeenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode.
 
Stalling
 • Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het terrein. De stallinghouder zorgt voor het stallen.
 • De huurder maakt gebruik van een plaats in de stalling, welke door de stallinghouder wordt bepaald, dus geen vaste plaats.
 • De maximale inrijdhoogte is vier meter.
 • Het halen of brengen van het gestald object is enkel mogelijk na telefonische of schriftelijke afspraak.
 • Bij winterstalling gelden de weekeinden net voor en na de winterperiode (nader overeen te komen tussen stallinghouder en huurder) voor het brengen respectievelijk halen van het object.
 • Gedurende het winterseizoen zijn wij niet altijd aanwezig. Indien u in deze periode toch wilt in-/uitrijden, neem dan voordat u komt contact met ons op om niet voor een gesloten deur te komen staan!
 • Wanneer u het object komt stallen, dient u zichzelf of een daartoe bevoegd persoon te legitimeren. Let op: zonder deze legitimatie kunt u of bevoegd persoon het object niet ophalen.
 
Geboden / Verboden
 • Enige onderverhuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 • De stallinghouder zal geen onbevoegden bij het gestald object toelaten. Toegang is uitsluitend mogelijk onder begeleiding en wordt tot een minimum beperkt.
 • Werkzaamheden en dergelijke aan het gestald object zijn niet toegestaan.
 • De huurder dient gasflessen en eventuele jerrycans met brandbare/explosieve stoffen uit het gestald object te verwijderen alvorens deze in de stallingruimte wordt geplaatst. Bij overtreding van deze regel bent u aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten.
 • Het gebruik van disselslot of wielklem is niet toegestaan.
 • Het is verboden in de stallingruimte te roken.
 • Het gestald object moet zijn afgesloten.
 
Aansprakelijkheid / Verzekering
 • Het betreden van de stallingruimte of het terrein geschiedt op eigen risico.
 • Indien u zonder aanwezigheid van stallinghouder het object bij ons op het terrein parkeert, geschiedt dit op eigen risico. Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar tevens voor eigen risico van de huurder.
 • Stalling geschiedt geheel op risico van de huurder. Deze dient zelf het gestald object naar behoren te verzekeren, niet verzekerde risico's kunnen nimmer aan de stallinghouder worden toegerekend.
 • De stallinghouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of tenietgaan of welke schade dan ook, die zich zou voordoen tijdens het stallen, tenzij de stallinghouder ter zake van schade opzet of aan opzet grenzende schuld kan worden verweten.
 
Betaling
 • Betaling geschiedt vooruit voor de overeengekomen periode. Huur gaat in op de dag van plaatsen van het object.
 • Indien de periode is verstreken en het gestald object nog niet is opgehaald wordt de overeenkomst stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengt, tenzij huurder minimaal twee maanden voor het verstrijken van de periode anders aangeeft.
 • Indien er huurachterstand ontstaat, is het niet mogelijk het gestald object uit de stalling te halen.
 • Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij rechtswege in verzuim en heeft stallinghouder zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door stallinghouder op de huurder verhaald worden.
 • De huur van de stallingruimte is niet overdraagbaar als de huurder zijn object tijdens het stallingjaar verkoopt.
 • Indien het gestald object wordt vervangen door een kleiner object, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur.
 • Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen u en onze stallingvoorwaarden zijn wij gemachtigd de overeenkomst te verbreken, ook hierbij wordt geen stallinggeld gerestitueerd.
 • Adreswijziging, opzegging of verandering van het gestald object dient onverwijld schriftelijk gemeld te worden.
 • Stallinghouder heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen. Hij zal huurders daarvan voor aanvang nieuwe huurperiode in kennis stellen.